தீன் தமிழ்க் கவிஞன் ஆபிதீன் – பாகம் 4/4

மூன்றாம் பாகத்தை பார்க்க புலவர் ஆபிதீனுக்கு இரண்டு மனைவிகள். முதல் மனைவி நாகூர் ஜெய்னபு நாச்சியார். இவருக்கு மூன்று குழந்தைகள். இரண்டாம்…