தீன் தமிழ்க் கவிஞன் ஆபிதீன் – பாகம் 3/4

இரண்டாம் பாகத்தை பார்க்க குன்றிலிட்ட விளக்காகத் திகழ வேண்டிய புலவர் ஆபிதீன் குடத்திலிட்ட விளக்காகத் திகழ்ந்தார் என்பதே உண்மை. அவர் நாகூரில்…

தீன் தமிழ்க் கவிஞன் ஆபிதீன் – பாகம் 2/4

முதல் பாகத்தை பார்க்க தீன் தமிழ்க் கவிஞன் ஆபிதீன் 2/4 புலவர் ஆபிதீன் 1916-ஆம் ஆண்டு நாகூரில் பிறந்தவர் நாகூர் தர்காவின்…